Thursday, April 14, 2011

Rewalk exoskeleton


Robot Exoskeleton Unveiled by DiagonalView

No comments: